• Phân bổ vốn đầu tư
  • Dự toán hàng hóa kinh doanh
  • Dự toán thiết bị giá kệ, thiết bị thu ngân
  • Dự toán, thiết bị bảo quản, tủ đông tủ mát
  • Lập dự toán thiết bị an ninh, Camerra
  • Tính điểm hòa vốn kinh doanh siêu thị
  • Lập kế hoạch đạt điểm hòa vốn, kiểm soát chi phí tối ưu thời gian hòa vốn.